Ring til os på: 2247 3085

Almindelige lejebetingelser for Byens Stilladser.dk


1. Gyldighed

1.1. Nærværende lejebetingelser er gældende for alle tilbud, udlejninger og leverancer, med mindre

andet er skriftligt aftalt.


2. Tilbudsgrundlag

2.1. For tilbud gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

af 10. december 1992 (AB 92) med nedennævnte fravigelser og tilføjelser. Ved anvendelsen af AB 92

skal ”entreprenøren” forstås som udlejer, og ”bygherren” forstås som lejer. Endvidere gælder Dansk

Byggeris Standardforbehold af maj 2008 med mindre de er fraveget i nærværende lejebetingelser.

2.2. Det forudsættes, at lejer stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed for udlejers ansatte i henhold til

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende

steder.

2.3. Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid for arbejde og materiel ikke kan overholdes på grund af

dokumenteret indgang af andre ordrer indkommet inden modtagelse af accept, optages der forhandling

om ændret leveringstid. Indtil lejers accept er kommet frem til udlejer, er udlejer berettiget til at indgå

aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet overfor lejer bortfalder

uden nærmere meddelelse.

2.4. Ved udlejning uden opstilling betales ud over tilbudsbeløbet / daglejen gebyr for udlevering og

modtagelse af stilladset samt transportudgifter.

2.5. Tilbud som udlejer afgiver på baggrund af en projektbeskrivelse er ikke bindende for udlejer,

såfremt projektbeskrivelsen senere ændres, og udlejer er berettiget til at træde tilbage fra sit tilbud.

Ændres projektbeskrivelsen af lejer er dette at anse som afslag i forbindelse med en ny opfordring til at

afgive tilbud fra lejer.


3. Brug og opstilling

3.1. Stilladset er kun beregnet til brug for de formål, der er anført i tilbuddet og på ibrugtagningsskiltet.

3.2. Stilladser, der opstilles af udlejer, må først tages i brug, når stilladset af udlejer er meldt klar til

brug.

3.3. Det er ikke tilladt lejer af stilladset at fremleje eller udlåne stilladset til tredjemand uden udlejers

tilladelse.

3.4. Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejer opsat stillads, herunder fjerne eller

flytte fastgørelser, konsoller mv.

3.5. Anvendelse af kemiske væsker og lign., der kan virke skadelige på stilladsmateriellet, er kun tilladt

med udlejers forudgående skriftlige tilladelse.

3.6. Såfremt misbrug af stilladset, herunder bl.a. lejers overtrædelse af pkt. 3.1.-3.5., konstateres, er

udlejer berettiget til uden varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning. Lejer skal i

øvrigt erstatte alle udlejers omkostninger i forbindelse med bortkommet/skadet materiale.

3.7. Let facadestillads opstilles, medmindre andet er aftalt, med en afstand af 2 meter mellem

stilladsetagerne uanset vindueshøjder mv., og bredden er maksimalt 70 cm. Med hensyn til tilladelige

maksimale belastninger henvises til gældende love og regler.

3.8. Eventuelle huller i murværk efter stilladsfastgørelse lukkes efter nedtagning/demontering af

stilladset med silikone eller akrylfugemasse, medmindre andet på forhånd er skriftligt aftalt mellem

parterne.

3.9. Det forudsættes, at lejer sørger for at gadesiden til den relevante ejendom, hvor stillads skal

opsættes, er ryddet for containere, skurvogne, biler, cykler mv. før aflæsning og stilladsmontage

påbegyndes.

3.10. Lejer skal sørge for at evt. kældere er låst op før stilladsmontagen. Dette kan evt. ske ved

udlevering af nøgler til udlejer før stilladsmontagen påbegyndes.

3.11.. Det forudsættes at arealet, hvor stilladset skal opsættes, ligesom tilkørselsvejen er ryddet,

planeret og tilstrækkelig bæredygtig, jf. nedenfor pkt. 6.2.

3.12. Lejer skal sørge for at der forefindes min. 16 x 230V strøm på monteringsstedet. Hvis strøm ikke

forefindes, og dermed skal leveres af udlejer, faktureres denne ydelse særskilt.

3.13. Udlejer har, med mindre andet er skriftligt aftalt med lejer, ret til at til udleje reklameplads på

stilladserne til tredjemand.

3.14. Lejer har det fulde ansvar for snerydning på stilladser og overdækninger.

3.15. På tidspunktet for demontering af det lejede, skal det lejede være ryddet og rengjort af lejer,

manglende rengøring faktureres særskilt.


4. Lejeperiode samt sted for modtagelse og aflevering af det lejede

4.1. Lejen beregnes med 7 dage pr. uge, uanset eventuelt vejrlig, ferier og flyttedage. Minimumsleje er

3 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Lejer er således aldrig berettiget til lejefri(e) dag(e) som

følge af vejrligsdage, feriedage, helligdage eller andet.

4.2. Udlejningsperioden for stillads, der udlejes uden montering, regnes fra og med den dag stilladset

forlader udlejers plads og løber til og med den dag, stilladset modtages på udlejers plads i ubeskadiget

og rengjort stand.

4.3. For stillads, der monteres og demonteres af udlejer, begynder og slutter udlejningen på

monteringsstedet, dog først når stilladset er ryddet og rengjort.

4.4. Udlejningsperioden regnes fra og med den dag, det lejede stilles til lejers disposition i arbejdsklar

stand og ophører, når det med 2 arbejdsdages varsel er afmeldt til udlejers kontor.

4.5. Lejer må i perioder med travlhed forvente, at der kan gå længere tid end sædvanligt, førend det

lejede nedtages/demonteres.


5. Priser

5.1. Alle priser er i danske kroner (DKK) og eksklusive moms. Lejer er forpligtet til indtil leveringen at

acceptere ændringer i prisen som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter o. lign.

vedrørende den aftalte leverance.

5.2. Ved eventuelle ændringer eller tilpasninger af det bestilte samt ved unødig ventetid for udlejer med

levering, som kan tilskrives lejers forhold, herunder bl.a. ventetid pga. af manglende rydning eller

oplåsning, jf. pkt. 3.9. og 3.10., betaler lejer udover tilbudsprisen for denne tilvirkning og/eller ventetid

samt for tiloversbleven materiale, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

5.3. Eventuelle omkostninger som påføres udlejer i forbindelse med lejers manglende rydning og/eller

rengøring, jf. pkt. 3.15, betales særskilt af lejer.

5.4. Såfremt lejer bestiller yderligere stillads eller ekstraarbejder i øvrigt hos udlejer, faktureres lejer

herfor efter sædvanlige prisvilkår og anvendt tid. Lejer kan således ikke, medmindre dette er skriftligt

aftalt mellem parterne, forvente den samme enhedspris for disse ekstraarbejder og –bestillinger, som

ved den oprindelige bestilling.


6. Risiko, ansvar og eftersyn

6.1. I lejeperioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede

materiel, ligesom lejer hæfter for skadet/bortkommet materiel. Indtræffer der forhold, som lejer efter

ovenstående hæfter for, skal lejer betale leje af materiellet – med fradrag for udlejers eventuelle sparede

udgifter – indtil erstatning for det skadede/bortkomne er ydet til udlejer.

Side 2.

6.2. Lejer bærer endvidere risikoen for skade på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske

installationer og lignende, som skyldes, at forudsætningerne nævnt ovenfor i pkt. 3.11. ikke har været

opfyldt.

6.3. Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage det i henhold til lovgivningen sikkerhedsmæssige

eftersyn af stilladset, herunder f.eks. at føre tilsyn med, at fastgørelser og konsoller mv. ikke løsnes eller

fjernes. Det lovpligtige eftersyn skal foretages af en sagkyndig og påføres ibrugtagningsskiltet.

6.4. Duge der anvendes til overdækning er udlejers ejendom. Ved beskadigelse af duge på

overdækninger betaler lejer for disse duge.

6.5. Plastic der anvendes til inddækning samt net, der anvendes til inddækning, er lejers ejendom når

det er monteret. Ved beskadigelse af plasticinddækninger betaler lejer alene for reparation af disse, hvis

beskadigelsen følger af vindstød på over 12m/sek. (målt efter nærmeste DMI-station).

6.6. Lejer bortskaffer for egen regning inddækningsplastic og –net, der ifølge aftalen ikke skal

tilbageleveres til udlejer, efter endt lejeperiode.


7. Betaling

7.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en

betalingsdag ikke er angivet skal betaling ske kontant ved levering.

7.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber forpligtet til

at foretage betaling, som om levering var sket til aftalt tid.

7.3. I tilfælde af lejers manglende rettidige betaling til udlejer, er udlejer berettiget til uden varsel at

opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning.

7.4. Sker betaling efter forfaldsdagen, er køber pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 2

% pr. påbegyndt måned.


8. Forsikringsforhold

8.1. For at sikre den forsikringsmæssige dækning for skader på det lejede, er der af udlejer tegnet en

all-risk forsikring med en selvrisikoen. Størrelsen af selvrisikoen, som vil blive opkrævet hos lejeren i

tilfælde af skade, vil fremgår af det konkrete tilbud.

8.2. Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader på fast ejendom (ruder, skilte og andet fast

tilbehør mv.) primært af ejendommens forsikring og sekundært af udlejers ansvarsforsikring. Uanset

udlejer måtte være ansvarlig for en skade sket på fast ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte

anmeldes til ejendommens husejerforsikring.


9. Forsinkelse

9.1. Udlejer er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 92, § 24, samt når:

*Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.

*Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller forbud fra Arbejdstilsynet, der ikke klart og

udtrykkeligt følger af lovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment gældende

retningslinjer.

9.2. Ved fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse – jf. AB 92, § 25, stk. 1 – betaler

udlejer en dagbod til lejer på 1 0/00 pr. arbejdsdag af kontraktsummen ekskl. moms. Ved aftaler om

dagleje er beregningsgrundlaget for den samlede leje ekskl. moms for den ved tilbuddet forudsatte

lejeperiode. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte bod efter ovenstående retningslinjer, betaler udlejer

erstatning til lejer efter dansk rets almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje af stillads

for den forsinkelsen varer .

Side 3.

 

10. Sikkerhed

10.1. Udlejer stiller kun sikkerhed, såfremt der særskilt fremsættes skriftligt påkrav herom, og såfremt

lejer ligeledes stiller sikkerhed over for udlejer. Udlejers sikkerhed ophører i så fald 10 arbejdsdage efter

lejeperiodens udløb, jf. pkt. 3, medmindre lejer forinden skriftligt har fremsat krav i anledning af

aftaleforholdet.

10.2. Lejer betaler særskilt de ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgifter, når påkrav om sikkerhed er

fremsat efter tilbudsafgivelse.

 

11. Mangler og reklamation

11.1. Ved levering skal lejer straks foretage en sådan undersøgelse af det lejede, som ordentlig

forretningsbrug kræver.

11.2. Hvis lejer vil påberåbe sig en mangel ved det lejede, skal lejer straks efter at manglen er eller

burde være opdaget, og senest 3 arbejdsdage efter det lejedes modtagelse, give udlejer skriftlig

meddelelse herom samt anføre hvori manglen består.

11.3. Foretager lejer ikke rettidig reklamation, kan evt. mangler ikke gøres gældende af lejer, og det

lejede anses for leveret i aftalt stand i overensstemmelse med aftalen / tilbuddet.

 

12. Transport af rettigheder og pligter

12.1. Udlejer er på ethvert tidspunkt berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i

henhold til aftalen med lejer til hvilken som helst tredjemand.

 

13. Tvister og værneting

13.1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret.

13.2. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Århus, medmindre andet

aftales skriftligt mellem parterne.

Side 4.

Byensstilladser.dk
Aarhus Stilladser - Stilladsudlejning Aarhus
Adresse: Ormslevvej 310
Postnr: 8260 Viby J

Telfon: 86 29 24 42
Fax: 86 29 24 43
Mail: info@byensstilladser.dk


Regninger og Faktura mailes til:
faktura@byensstilladser.dk


Indehaver
Søren Engsfeldt
M. 2247 3085
se@byensstilladser.dk

Konduktør
Lars Andersen
M. 4116 9596
lars@byensstilladser.dk

Du er også velkommen til at kontakte os på:
info@byensstilladser.dkStilladser

Tryk her for at læse mere

Læs mere

Galeri

Tryk her for at læse mere

Læs mere

Kontakt

Tryk her for komme i kontakt med os

Kontakt os